Skip to main content
1-3. czerwca 2023

Rozwijający się człowiek

w świecie nowych i ponadczasowych wyzwań

ico quotes

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka i Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają na 31. Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej nt. Rozwijający się człowiek w świecie nowych i ponadczasowych wyzwań

Założenia programowe

Temat 31. Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej koncentruje uwagę na rozwoju człowieka w stale zmieniającym się świecie. Kluczowym zagadnieniem są zmiany, dokonujące wraz z upływem czasu w systemie relacji jednostki z otoczeniem, w którym jest ona wyróżnionym elementem.

W dorobku współczesnej psychologii rozwoju wyłania się coraz powszechniej akceptowane stanowisko, że rozwój człowieka odnosi się do każdej zmiany w rozmiarze, kształcie i funkcji w całościowej organizacji struktur i procesów psychicznych oraz oznacza ciągłą ich reorganizację w kierunku niedających się łatwo przewidzieć nowych ich postaci. Zmiany rozwojowe w organizacji procesów i funkcji charakteryzuje: (a) systematyczność (współzależność zmian wcześniejszych z późniejszymi) oraz  (b) sukcesywność  (następczość zmian – niekoniecznie w tym samym obszarze). U podstaw tego procesu leży całościowo zintegrowane funkcjonowanie w adaptacyjnym dążeniu jednostki do osiągania celów (bieżących i odległych) oraz w radzeniu sobie z napotykanymi wyzwaniami.

Mówiąc o wyzwaniach rozwojowych mamy na myśli wymagania związane z utratą równowagi w stosunkach osoby (P) ze środowiskiem (E) na skutek zmian, jakie zachodzą w podmiocie i/lub otoczeniu.

Każda zmiana (wewnątrzpochodna lub/i zewnątrzpochodna) w układzie relacji człowieka ze światem wymaga nowej regulacji aktywności jednostki z punktu widzenia jej pomyślnego życia i rozwoju. Problem nowości i ponadczasowości wyzwań wiążemy natomiast  z założonymi w Ogólnym Modelu Rozwoju procesami historycznymi, społecznymi i biologicznymi, dobrze wyjaśniającymi zarówno nowość jak i ponadczasową stabilność wzorów  kształtowania się zachowania i rozwoju człowieka, np. kształtowania się czynności ontogenetycznych (w historii rozwoju organizmu), kształtowania się czynności filogenetycznych (w historii rozwoju gatunków) oraz przekształcania się czynności ontogenetycznych w gatunkowe (w historii rozwoju danego gatunku).

W ujęciu tym, dostrzegamy złożoność zjawisk rozwojowych (natury i mechanizmów rozwoju) oraz napotykamy wiele istotnych problemów związanych z testowaniem modeli teoretycznych w zakresie gromadzenia i analizy danych, a także w stosowaniu wyników badań naukowych  nad rozwojem w praktyce społecznej.

W nawiązaniu do powyższych założeń, proponujemy dyskusję wokół następujących zagadnień:

  • Zdarzenia nienormatywne w rozwoju człowieka w kontekście współczesnych kryzysów: wojna, pandemia, katastrofy ekologiczne, kryzys ekonomiczny
  • Rola postępu technologicznego w rozwoju człowieka: możliwości i zagrożenia
  • Nowe zjawiska w rozwoju człowieka i nowe zadania rozwojowe
  • Postęp w sposobach pomiaru zmiennych i analizie danych rozwojowych
  • Natura zmian w zachowaniu i rozwoju oraz mechanizmy ich powstawania
  • Mocne oraz słabe strony przyjmowanych modeli teoretycznych i metod badania zjawisk rozwojowych
  • Problemy współczesnego człowieka na różnych etapach życia
  • Związki między teorią i praktyką psychologiczną w profilaktyce, korekcji oraz stymulowaniu zmian w zachowaniu i rozwoju ludzi

Serdecznie zapraszamy na 31. OKPR w Bydgoszczy!

Pragniemy, by 31. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej stała się okazją do owocnego dialogu i wymiany idei, wiedzy oraz rozwiązań praktycznych pomiędzy osobami zajmującymi się różnymi aspektami rozwoju człowieka i przyjmującymi różne perspektywy w badaniu zjawisk rozwojowych.

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do nas i wierzymy, że czas spędzony na naukowych dyskusjach i wzajemnej inspiracji będzie dla wszystkich Uczestników konferencji wartościowym doświadczeniem.

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Weź udział
i poznaj Bydgoszcz

na 31. Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej nt. Rozwijający się człowiek w świecie nowych i ponadczasowych wyzwań