Skip to main content
Komunikaty

Komunikat I

By 2022-12-19No Comments

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka i Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają na 31. Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej nt. Rozwijający się człowiek w świecie nowych i ponadczasowych wyzwań

Założenia programowe

Temat 31. Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej koncentruje uwagę na rozwoju człowieka w stale zmieniającym się świecie. Kluczowym zagadnieniem są zmiany, dokonujące wraz z upływem czasu w systemie relacji jednostki z otoczeniem, w którym jest ona wyróżnionym elementem.

W dorobku współczesnej psychologii rozwoju wyłania się coraz powszechniej akceptowane stanowisko, że rozwój człowieka odnosi się do każdej zmiany w rozmiarze, kształcie i funkcji w całościowej organizacji struktur i procesów psychicznych oraz oznacza ciągłą ich reorganizację w kierunku niedających się łatwo przewidzieć nowych ich postaci. Zmiany rozwojowe w organizacji procesów i funkcji charakteryzuje: (a) systematyczność (współzależność zmian wcześniejszych z późniejszymi) oraz (b) sukcesywność (następczość zmian – niekoniecznie w tym samym obszarze). U podstaw tego procesu leży całościowo zintegrowane funkcjonowanie w adaptacyjnym dążeniu jednostki do osiągania celów (bieżących i odległych) oraz w radzeniu sobie z napotykanymi wyzwaniami.

Mówiąc o wyzwaniach rozwojowych mamy na myśli wymagania związane z utratą równowagi w stosunkach osoby (P) ze środowiskiem (E) na skutek zmian, jakie zachodzą w podmiocie i/lub otoczeniu. Każda zmiana (wewnątrzpochodna lub/i zewnątrzpochodna) w układzie relacji człowieka ze światem wymaga nowej regulacji aktywności jednostki z punktu widzenia jej pomyślnego życia i rozwoju. Problem nowości i ponadczasowości wyzwań wiążemy natomiast z założonymi w Ogólnym Modelu Rozwoju procesami historycznymi, społecznymi i biologicznymi, dobrze wyjaśniającymi zarówno nowość jak i ponadczasową stabilność wzorów kształtowania się zachowania i rozwoju człowieka, np. kształtowania się czynności ontogenetycznych (w historii rozwoju organizmu), kształtowania się czynności filogenetycznych (w historii rozwoju gatunków) oraz przekształcania się czynności ontogenetycznych w gatunkowe (w historii rozwoju danego gatunku).

W ujęciu tym, dostrzegamy złożoność zjawisk rozwojowych (natury i mechanizmów rozwoju) oraz napotykamy wiele istotnych problemów związanych z testowaniem modeli teoretycznych w zakresie gromadzenia i analizy danych, a także w stosowaniu wyników badań naukowych nad rozwojem w praktyce społecznej.

  • W nawiązaniu do powyższych założeń, proponujemy dyskusję wokół następujących zagadnień:
  • Zdarzenia nienormatywne w rozwoju człowieka w kontekście współczesnych kryzysów: wojna, pandemia, katastrofy ekologiczne, kryzys ekonomiczny
  • Rola postępu technologicznego w rozwoju człowieka: możliwości i zagrożenia
  • Nowe zjawiska w rozwoju człowieka i nowe zadania rozwojowe
    Postęp w sposobach pomiaru zmiennych i analizie danych rozwojowych
  • Natura zmian w zachowaniu i rozwoju oraz mechanizmy ich powstawania
  • Mocne oraz słabe strony przyjmowanych modeli teoretycznych i metod badania zjawisk rozwojowych
  • Problemy współczesnego człowieka na różnych etapach życia
  • Związki między teorią i praktyką psychologiczną w profilaktyce, korekcji oraz stymulowaniu zmian w zachowaniu i rozwoju ludzi

Pragniemy, by 31. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej stała się okazją do owocnego dialogu i wymiany idei, wiedzy oraz rozwiązań praktycznych pomiędzy osobami zajmującymi się różnymi aspektami rozwoju człowieka i przyjmującymi różne perspektywy w badaniu zjawisk rozwojowych.

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do nas i wierzymy, że czas spędzony na naukowych dyskusjach i wzajemnej inspiracji będzie dla wszystkich Uczestników konferencji wartościowym doświadczeniem.
Serdecznie zapraszamy na 31. OKPR w Bydgoszczy!

Komitet Naukowy

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof.
UWM – przewodnicząca, prezeska PSPRC
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, AIK
prof. dr hab. Hanna Liberska, UKW
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI
dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
prof. dr hab. Janusz Trempała, UKW
dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW
dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW

Komitet Naukowy

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof.
UWM – przewodnicząca, prezeska PSPRC
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW
dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, AIK
prof. dr hab. Hanna Liberska, UKW
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI
dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
prof. dr hab. Janusz Trempała, UKW
dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW
dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW